مقالات کتابشناسی و مولف شناسی برای نرم افزارهای مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور
43 بازدید
نقش: پژوهشگر
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت محقق و مقاله نویس
زبان : فارسی
مجموعه مقالات کتابشناسی و مولف شناسی برای نرم افزارهای مختلف مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) که در کنار هر کتاب در داخل نرم افزار، قسمتی تحت عنوان کتابنامه قید شده و با کلیک برروی آنها به معرفی کتاب و مولف آن اشاره می شود. نرم افزارهایی که وی برای آنها مقاله نوشته شامل: جامع التفاسیر، جامع الاحادیث، کلام، تراث، تراجم، شیخ کلینی، فیض کاشانی، مجلسیین، ادبیات، اصول فقه و ... .