سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی 
کارشناس پاسخگو اخلاق و عرفان 
 
 
پاسخگویی 
همکاری 
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی(نور) 
محقق 
 
 
محقق کتابشناسی و مولف شناسی 
همکاری 
موسسه‌ آموزشی‌، پژوهشی‌ امام‌ خمینی‌(ره‌) - قم 
دانش پژوه  
 
 
محقق  
همکاری 
مرکز معصومیه سپاه 
استاد 
 
 
تدریس مبانی و اصول تربیت دینی 
همکاری 
دانشگاه امام حسین ع (تهران) 
مبلغ و استاد 
 
 
تدریس و تبلیغ 
همکاری 
مرکز مطالعات و پژوهشهای اردوهای جهادی 
مبلغ و محقق 
 
 
مبلغ و محقق 
همکاری 
موسسه تبلیغی و پژوهشی رویش 
مبلغ و محقق 
 
 
محقق و مبلغ  
همکاری 
موسسه تبلیغی ثامن 
مبلغ و محقق 
 
 
مبلغ و محقق 
همکاری 
موسسه امیر بیان 
مبلغ  
 
 
مبلغ 
تدریس 
دانشگاه امام حسین تهران 
مدرس 
 
 
آموزش احکام 
تدریس 
مرکز معصومیه سپاه قم 
مدرس 
 
 
اصول و روشهای تربیت دینی 
تدریس 
دانشگاه امام حسین تهران 
مدرس 
 
 
اهداف وآرمانهای امام خمینی(ره) 
تدریس 
دانشگاه علم و صنعت 
استاد دانشگاه 
1396/07/01 
ادامه دارد 
دانش خانواده و جمعیت